[Đối tác] Reinvent the way you work - Tái tạo lại cách làm việc!

Sự kiện: Đối tác


Chúng tôi hợp tác với các Hãng, Đối tác cùng tham gia, tổ chức các sự kiện hàng năm để cập nhật xu hướng phát triển, xu hướng công nghệ 👉 'Mở đường cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4'


Tại sự kiện này, Chúng tôi chọn cách [Reinvent the way you work - Tái tạo lại cách làm việc]


Còn Bạn thì sao?

Odoo image and text block
Odoo image and text block

Go to top