Chia sẻ cộng đồng

𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑐𝑜́ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑟𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐶𝑜̣̂𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔

10 𝑻𝒉𝒐́𝒊 𝒒𝒖𝒆𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒄𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒕𝒂́𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ (P1)

10 𝑻𝒉𝒐́𝒊 𝒒𝒖𝒆𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒄𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒕𝒂́𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ (P1)

Nguyễn Thị Tâm
tháng 3 2020 — 2423 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
𝑩𝒊́ 𝒒𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝒔𝒂𝒐 𝒍𝒖̛𝒖 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒄𝒖̛̣𝒄 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒎𝒂́𝒚 𝒕𝒊́𝒏𝒉

𝑩𝒊́ 𝒒𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝒔𝒂𝒐 𝒍𝒖̛𝒖 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒄𝒖̛̣𝒄 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒎𝒂́𝒚 𝒕𝒊́𝒏𝒉

Nguyễn Thị Tâm
tháng 3 2020 — 2529 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
𝑳𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒕𝒖̛̀ 𝒙𝒂 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝑪𝒐𝒓𝒐𝒏𝒂

𝑳𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒕𝒖̛̀ 𝒙𝒂 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝑪𝒐𝒓𝒐𝒏𝒂

Nguyễn Thị Tâm
tháng 3 2020 — 2173 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
𝑺𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 đ𝒆̂̉ 𝒗𝒊𝒆̂́𝒕 𝒆𝒎𝒂𝒊𝒍 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒉𝒐̛𝒏

𝑺𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 đ𝒆̂̉ 𝒗𝒊𝒆̂́𝒕 𝒆𝒎𝒂𝒊𝒍 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒉𝒐̛𝒏

Nguyễn Thị Tâm
tháng 2 2020 — 2113 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
4 "𝒎𝒆̣𝒐"𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒔𝒖𝒂̂́𝒕 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝑩𝒂̣𝒏 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒐̛𝒏

4 "𝒎𝒆̣𝒐"𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒔𝒖𝒂̂́𝒕 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝑩𝒂̣𝒏 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒐̛𝒏

Nguyễn Thị Tâm
tháng 2 2020 — 2115 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 𝒅𝒂̀𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂́ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 đ𝒆̂̉ 𝒕𝒊̀𝒎 𝒌𝒊𝒆̂́𝒎 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖?

𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 𝒅𝒂̀𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂́ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 đ𝒆̂̉ 𝒕𝒊̀𝒎 𝒌𝒊𝒆̂́𝒎 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖?

Nguyễn Thị Tâm
tháng 2 2020 — 2349 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
𝑻𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 𝑪𝒂́𝒄𝒉 𝒎𝒂̣𝒏𝒈 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒍𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒖̛́ 4 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂̀𝒐?

𝑻𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 𝑪𝒂́𝒄𝒉 𝒎𝒂̣𝒏𝒈 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒍𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒖̛́ 4 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂̀𝒐?

Nguyễn Thị Tâm
tháng 11 2019 — 1841 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
𝑪𝒂́𝒄 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒍𝒂̀𝒎 𝒈𝒊̀ đ𝒆̂̉ đ𝒂̉𝒎 𝒃𝒂̉𝒐 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒂𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 đ𝒂̣𝒊 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂ 4.0?

𝑪𝒂́𝒄 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒍𝒂̀𝒎 𝒈𝒊̀ đ𝒆̂̉ đ𝒂̉𝒎 𝒃𝒂̉𝒐 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒂𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 đ𝒂̣𝒊 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂ 4.0?

Nguyễn Thị Tâm
tháng 11 2019 — 2116 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
𝑮𝒊𝒂́𝒎 𝒔𝒂́𝒕 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒊 𝒕𝒓𝒖𝒚 𝒄𝒂̣̂𝒑 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉?

𝑮𝒊𝒂́𝒎 𝒔𝒂́𝒕 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒊 𝒕𝒓𝒖𝒚 𝒄𝒂̣̂𝒑 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉?

Nguyễn Thị Tâm
tháng 11 2019 — 1942 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
𝑩𝒂́𝒐 𝒄𝒂́𝒐 𝒕𝒓𝒖𝒚 𝒄𝒂̣̂𝒑 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝑫𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒅𝒆̂̃ 𝒅𝒂̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̛𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒂́𝒄 𝒒𝒖𝒂̉𝒏 𝒍𝒚́

𝑩𝒂́𝒐 𝒄𝒂́𝒐 𝒕𝒓𝒖𝒚 𝒄𝒂̣̂𝒑 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝑫𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒅𝒆̂̃ 𝒅𝒂̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̛𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒂́𝒄 𝒒𝒖𝒂̉𝒏 𝒍𝒚́

Nguyễn Thị Tâm
tháng 11 2019 — 2009 views Bảo mật dữ liệuLưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu

IT-CARE

𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔. 𝑉𝑜̛́𝑖 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑠𝑎̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑢 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ.

Stay updated :

Participate on our social stream.

Our Blogs

Tags

Archives

Go to top