[QLNB-007] Checklist thiết kế Website - 24 điều quan trọng cần lưu ý để tăng thứ Hạng Website_2018108

Public Channel / Quản lý Nội bộ

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. STT N ộ i dung Thông tin l ư u ý Checklist I. THI Ế T K Ế 1 M ụ c tiêu c ủ a trang website c ủ a B ạ n là gì? ♻ B ạ n mu ố n thu th ậ p đị a ch ỉ e - mail và s ử d ụ ng chúng để tìm ki ế m trong t ươ ng lai không ? ♻ B ạ n đ ang mong ai đ ó mua s ả n ph ẩ m t ừ trang web c ủ a b ạ n ? ♻ B ạ n đ ang mong h ọ mua qua đ i ệ n tho ạ i và g ọ i đ i ệ n cho B ạ n .  Đ i ề u này s ẽ xác đị nh m ộ t s ố thành ph ầ n b ố c ụ c chính trên trang web c ủ a b ạ n và giúp b ạ n suy ngh ĩ v ề kênh mà ng ườ i dùng s ẽ s ử d ụ ng tr ướ c khi hoàn thành m ụ c tiêu . 2 Nh ữ ng ng ườ i s ử d ụ ng có c ầ n đ i ề u gì đặ c bi ệ t? ♻️ ♻️ Có c ầ n b ả n cho dành cho Mobile, nhi ề u ngôn ng ữ , font ch ữ l ớ n để d ễ đọ c? ... 3 Thông đ i ệ p B ạ n mu ố n truy ề n t ả i đế n khách hàng?  Đ ó là ngôn ng ữ thi ế t k ế t ạ o nên chi ề u sâu c ủ a Website , t ạ o nên m ộ t t ổ ng th ể th ố ng nh ấ t , có s ự liên k ế t v ớ i nhau .  M ỗ i m ộ t trang nên có đ i ể m nh ấ n c ầ n truy ề n t ả i giúp ng ườ i xem t ậ p trung vào n ộ i dung B ạ n nh ấ n m ạ nh .  Đ i ề u này s ẽ xác đị nh đượ c s ố l ượ ng các trang ? n ộ i dung c ủ a t ừ ng trang ? màu s ắ c ? kích th ướ c ? ... 4 Hình dung trang web c ủ a B ạ n trong 5 n ă m t ớ i? ♻️ ♻️ Hoàn thành câu: Tôi bi ế t website c ủ a tôi s ẽ hi ể u qu ả vì... 5 Nêu 3 đ i ề u quan tr ọ ng nh ấ t khi thi ế t k ế Website c ủ a B ạ n? 6 Nêu 3 đ i ề u không c ầ n thi ế t v ề website c ủ a B ạ n? 7 Màu s ắ c nh ậ n di ệ n cho công ty không? Màu nào B ạ n không mu ố n s ử d ụ ng? II. MARKETING/SEO 8 T ố c độ load trang di độ ng <5s 9 T ố c độ load trang Desktop <5s 10 Thân thi ệ n di độ ng 11 Kích th ướ c trang 12 T ổ ng dung l ượ ng trang Web <3M ♻ 70 % Website Vi ệ t Nam ch ư a đạ t chu ẩ n load trang c ủ a Google ♻ 51 % ng ườ i dùng b ỏ vi ệ c mua hàng do website quá ch ậ m  CH Ậ M 1 GIÂY M Ấ T 16 % l ượ ng khách hàng B ạ n có th ể s ử d ụ ng công c ụ để Test các ch ỉ tiêu này : https :// testmysite . thinkwithgoogle . com CHECKLIST THI Ế T K Ế WEBSITE

2. 13 Kêu g ọ i hành độ ng (call to action) ♻️ ♻️ Kêu g ọ i hành độ ng là đ i ề u khi ế n m ọ i ng ườ i mê ho ặ c trên trang web c ủ a b ạ n và khi ế n h ọ làm b ấ t c ứ đ i ề u gì b ạ n mu ố n: Đă ng k ý ngay, Đặ t mua ngay, Tìm hi ể u thêm... III. K Ỹ THU Ậ T 14 Mã ngu ồ n Website (Code) ♻ B ạ n nên l ự a ch ọ n đố i tác thi ế t k ế Web có mã ngu ồ n ( Code ) b ả o m ậ t cao để gi ả m / không b ị b ị Hack , b ị virus ph ụ c v ụ cho các m ụ c đ ích x ấ u : mã hoá , đ òi ti ề n chu ộ c , đ ào Coin... ♻ Code c ầ n đượ c t ố i ư u hóa công c ụ tìm ki ế m ( SEO ) là đ i ề u giúp ng ườ i dùng tìm th ấ y trang web c ủ a B ạ n thông qua Google  Th ự c t ế có r ấ t nhi ề u Website ho ạ t độ ng đượ c kho ả ng 2 ~ 3 n ă m b ị hacker , virus t ấ n công do Code b ả o m ậ t kém . 15 Theo dõi Hi ệ u su ấ t c ủ a Website S ử d ụ ng công c ụ Google Analytics ♻️ ♻️ B ạ n có th ể tìm hi ể u có bao nhiêu ng ườ i trên trang web c ủ a b ạ n? ♻️ ♻️ Trang nào h ọ truy c ậ p nhi ề u nh ấ t, h ọ ở l ạ i trên m ỗ i trang bao lâu, trang nào h ọ truy c ậ p ti ế p theo, trang nào làm h ầ u h ế t khách truy c ậ p thoát? https://analytics.google.com/analytics/web/#/report- home/a126365471w185092967p182325708 IV. CÂU H Ỏ I KHÁC 16 L ự a ch ọ n đố i tác thi ế t k ế ? ♻️ ♻️ B ạ n nên phân bi ệ t rõ công vi ệ c thi ế t k ế Website và làm Code là 2 vi ệ c, công đ o ạ n khác nhau. B ạ n nên l ự a ch ọ n đố i tác có kh ả n ă ng thi ế t k ế riêng thay vì k ỹ thu ậ t làm Code đ i thi ế t k ế Web để đả m b ả o truy ề n t ả i đượ c ý t ưở ng c ủ a B ạ n vào trang Web và t ư v ấ n cho B ạ n 17 Ngân sách c ủ a B ạ n cho trang web này d ự ki ế n là bao nhiêu? 18 Tên mi ề n (domain) và hosting để ch ứ a webstie m ớ i c ủ a B ạ n? 19 Đố i th ủ c ạ nh tranh c ủ a B ạ n? 20 Th ờ i h ạ n hoàn thành cho d ự án này? 21 B ạ n có các hình ả nh để s ử d ụ ng trên web ch ư a? Hay đ i ề u đ ó tùy thu ộ c vào Designer? 22 Bao lâu thì B ạ n c ầ n update website c ủ a mình (n ế u không vi ế t code). 23 B ạ n có th ể t ự update website c ủ a mình đượ c không? 24 Tính n ă ng nào trong t ươ ng lai cho web: Login, Forum, Blog, Rss, newsletters?  Hãy Đă ng k ý nh ậ n B ả n tin chia s ẻ c ủ a Chúng tôi t ạ i website  http://edata.it-care.vn/slides/public-channel-1 Hàng tu ầ n B ạ n s ẽ nh ậ n đượ c: √ Chia s ẻ nh ữ ng Câu chuy ệ n th ự c t ế và thành công c ủ a Khách hàng √ Chia s ẻ các Kinh nghi ệ m, nh ữ ng tr ườ ng h ợ p th ự c th ế trong qu ả n l ý DN √ Chia s ẻ các K ỹ n ă ng làm vi ệ c để t ă ng n ă ng su ấ t và hi ệ u qu ả làm vi ệ c

Views

 • 4173 Total Views
 • 3056 Website Views
 • 1117 Embeded Views

Hành động

 • 0 Social Shares
 • 304 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 3

 • 6 edata.it-care.vn
 • 29 edata.adsose.com
 • 5 www.adsose.com
Go to top