SKILL_002_Kỹ năng báo cáo_100518

Public Channel / Kỹ năng

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. BÁO CÁO

6. Nói đ ế n IT - CARE hãy nghĩ ngay đ ế n nh ữ ng nhân viên CH Ấ T

2. BÁO CÁO LÀ GÌ • Là tập hợp những thông tin ( . • Là tập hợp những thông tin (thường thể hiện bằng các hình thức văn bản , lời nói, phát thanh , truyền hình , hoặc chiếu phim, slide, Power point .... ) • Được thực hiện với mục đích cụ thể nhằm thông tin chuyển tiếp hoặc tường trình, kể lại các sự kiện nhất định • Trong một hoàn cảnh hiện hành • Và có thể có hoặc không những nội dung kiến nghị, đề xuất .

3. 2 • Báo cáo tháng • Báo cáo đ ị nh kỳ Báo cáo chia s ẻ thông tin đ ị nh kỳ 1 • Báo cáo ti ế n đ ộ • Báo cáo k ế t qu ả . Báo cáo các v ấ n đ ề liên quan đ ế n ch ỉ th ị / yêu c ầ u 3 • Khi có l ỗ i , s ự c ố ho ặ c v ấ n đ ề b ấ t th ườ ng nào x ả y ra <= c ầ n báo cáo ngay . Báo cáo khi có s ự vi ệ c b ấ t th ườ ng x ả y ra CÁC LO Ạ I BÁO CÁO

4. TẠI SAO PHẢI BÁO CÁO? o ‘ ' Ch ỉ là l ỗ i nên thôi im l ặ ng cũng đ ượ c , không nh ấ t thi ế t ph ả i nói ’’ => M ộ t l ỗ i nh ỏ cũng có th ể là ngu ồ n g ố c cho nh ữ ng thi ệ t h ạ i th ấ t b ạ i to l ớ n o ‘’ Mình không hi ể u cách làm l ắ m mà còn bao nhiêu vi ệ c ch ư a làm , nh ư ng thôi S ế p giao thì c ứ nh ậ n và làm ch ắ c s ẽ đ ượ c => Có th ậ t s ự B ạ n s ẽ làm đ ượ c không ? o B ị m ấ t d ữ li ệ u c ủ a Khách hàng . C ố g ắ ng gi ả i quy ế t , không c ầ n báo cáo , ch ắ c là không sao ? => Ai là ng ườ i ch ị u trách nhi ệ m cu ố i cùng v ề vi ệ c m ấ t d ữ li ệ u ? Là b ạ n ? Hay là c ấ p trên ? Ai là ng ườ i c ầ n thông tin?

5. NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯY Ý 2 . Hi ể u M Ụ C ĐÍCH và VAI TRÒ c ủ a mình trong vi ệ c Báo cáo => Bi ế t đ ượ c n ộ i dung c ầ n Báo cáo 3 . Báo cáo nhanh chóng => ngay khi k ế t thúc công vi ệ c , khi phát sinh l ỗ i và s ự c ố , khi có nh ữ ng thông tin h ữ u ích 5 . Báo cáo cho ng ườ i đã ra yêu c ầ u / ch ỉ th ị => Báo cáo hoàn thành là 1 T Ấ T Y Ế U . Khi công vi ệ c đ ượ c ti ế n hành trong th ờ i gian dài , đ ườ ng quên th ự c hi ệ n Báo cáo ti ế n đ ộ 1 . Báo cáo chính xác , súc tích <= Ng ườ i nh ậ n mu ố n bi ế t thông tin gì ? 4 . Đ ố i v ớ i thông tin x ấ u , càng c ầ n thông báo s ớ m <= Nh ữ ng than phi ề n , k ế t qu ả x ấ u , đ ể gi ả m thi ể u thi ệ t h ạ i KHÔNG CHE D Ấ U 6 . Báo cáo b ắ t đ ầ u b ằ ng K ế t qu ả => Quy trình , gi ả i thích , bi ệ n minh ... n ế u c ầ n thi ế t đ ể sau Khi có lỗi , BIỆN MINH là một việc mất thời gian vô ích

Views

 • 3265 Total Views
 • 2524 Website Views
 • 741 Embeded Views

Hành động

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 9 edata.it-care.vn
 • 24 edata.adsose.com
 • 5 www.adsose.com
 • 2 adsose.com
Go to top